Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Laos environment!


Newbie

Status: Offline
Posts: 2
Date:
Laos environment!
Permalink   


I'm from the UK originally but been living in Taiwan for nearly 10 years. I'm teaching English but looking to get into something else, so I've been doing an MA in International and Strategy at a university here. It's time to write the thesis and I'd really appreciate some info from those living and working in Laos. The subject is the effects of different modes of foreign investment/development projects in Laos. I'm interested in three areas in particular: Boten Golden City in the north, the Ban Theun 2 dam, and the projects in the wings and underway in the wetlands near Vientiane. I'd appreciate any info from those working in relevant fields or anyone who's seen the country undergo changes and has something to say. I'll be in Laos from 11th to 25th of Nov and would appreciate your time for an interview. Chinese investment in the country is of real interest to me, and I can speak Chinese. If you are from Laos and have something to say, please also get in touch. In return I can offer advice on how to get around in Taiwan and advice on studying here and scholarships etc.

On a practical note I'm going to have to whip around the pretty country pretty quickly, does anyone know the best way to get up to Boten and down to Nakai from Vientiane?

I much appreciate any help you can offer!

-Matthew__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Here the easy way to get up to Boten from Vientiane:

1. Fast way, you should take air plane to Luang Prabang then to Huay Xay and then take taxi or bus from Huay Xay airport to Boten.

2. Take bus from Vientiane to Luang Prabang, then to Huay Xay and then to Boten.

If you going down from Boten to Nakai, you can fly from Huay Xay to Samnua then take a bus to Nakai, muong Vieng Xay.

Or, if you want to see the beautiful natures in Northern of Laos just take a bus or pay for private car ( taxi )  from Boten direct to Nakai.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

Here the easy way to get up to Boten from Vientiane:

1. Fast way, you should take air plane to Luang Prabang then to Huay Xay and then take taxi or bus from Huay Xay airport to Boten.

2. Take bus from Vientiane to Luang Prabang, then to Huay Xay and then to Boten.

If you going down from Boten to Nakai, you can fly from Huay Xay to Samnua then take a bus to Nakai, muong Vieng Xay.

Or, if you want to see the beautiful natures in Northern of Laos just take a bus or pay for private car ( taxi )  from Boten direct to Nakai.


 Just Beam him up . Let Scotty  beam him up just like Star Treck  .__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ຄົນລາວເຮົາຄວນຈະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກ່ວາດັ່ງທຸກວັນນີ້. ທັງນີ້ກໍ່ເພາະວ່າ

ຄົນລາວເຮົາອ່ອນແອ ການສິໍກສາຕໍ່ານັບແຕ່ລັດຖະບານລົງມາ ຖີໍກຊາດອີໍ່ນດູໝິ່ນ ວ່າຄົນລາວ

ບໍ່ມີສິດປະຊາທິປະໄຕ ບໍ່ສາມາດອອກຄວາມຄິດເຫັນ ບໍ່ມີສິດເດີນຂະບວນ ຍ້ອນດັ່ງນີ້ເອງ ອົງກອນ

ຕ່າງໆຈິໍ່ງເອົາຈິງເອົາຈັງ ມາລະດົມໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ຕາມລໍານໍ້າຂອງປະທ້ວງລາວ ໃນການສ້າງເຂີໍ່ອນໃນ

ໃສ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ເພາະເຂົາຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ ຖ້າລາວໄດ້ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງສໍາເລັດຕາມແຜນ ເວລາ

ນັ້ນຄົນລາວ ຈະເຫວີຽຄວາມສຸກໄດ້ຕາມຄວາມຝັນ ແລະຈະບໍ່ມີປະເທດໃດມາທຽບໄດ້.

ຂ້ອຽຄິດວ່າ: ລຸງຄໍາມີເອີຽ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວຄົນລາວຈະຕ້ອງຕີໍ່ນຂິໍ້ນມາ ປະທ້ວງໂຕ້ຕອບພວກທີ່

ຕໍ່ຕ້ານລາວ ເພາະກະແສການຕໍ່ຕ້ານລາວນັບມີໍ້ນັບຮຸ່ນແຮງຂິໍ້ນເລີໍ້ອຽໆ ເພາະມັນມີ ພວກອະຄະຕິ,

ສຽດສີ, ບັງບຽດ,ດູໝິ່ນຊາດລາວ.

  ລຸງຄໍາມີເດ ວ່າຈັ່ງໃດ ?  ຂ້ອຽຄິດວ່າ ຖ້າລັດຖະບານລາວຍັງອ່ອນແອ ບໍ່ຈັດຕັ້ງອົງກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ໂດຽສະເພາະຂິໍ້ນມາ ຢີໍນຢັນຂັນແຂງ ຕອບໂຕ້ກັບພວກທີ່ຕໍ່ຕ້ານລາວແລ້ວ ຄົນລາວ ຊາດລາວ ກໍ່ຈະ

ຖີໍກຊາດອີໍ່ນດູໝິ່ນ ດູແຄນ ຢູ່ຕະລອດໄປ. ເພາະແຜນການສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ຂອງລັດຖະ

ບານລາວມັນມາຖີໍກທາງແລ້ວ ນີ້ຄີໍຫົນທາງດຽວ ທີ່ຈະພາຊາດລາວໄດ້ໄປສູ່ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ມັ່ງມີຢ່າງ

ຢັ່ງຢີໍນ. ອາໃສແຕ່ບໍ່ແຮ່ ສັບພະຍາກອນ ທີ່ມີຢູ່ອີກບໍ່ດົນກໍ່ຈະສູນສິ້ນໄປແລ້ວ.

 ສຸດທ້າຽນີ້ ຂ້ອຽຂໍໃຫ້ຄົນລາວທຸກຄົນໃຫ້ຫັນມາເປັນຄົນລາວ ເລີໍອດລາວ ທຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ລາວແລະ

ນອກລາວ ລ້ວນແຕ່ເປັນລາວ ຢ່າໄປນິຍົມຊາດອີໍ່ນ ເກີດມາເປັນລາວ ຜີວິນຍານກໍ່ຍັງເປັນລາວ ບໍ່ມີ

ຊາດໃດຈະມາຮັກລາວ ເທົ່າລາວຮັກລາວ. ຂໍໃຫ້ລາວທຸກຄົນສະບາຽດີ.

   ຈາກຂ້ອຽ ຫລານລຸງຄໍາມີ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ສະບາຽດີ ລຸງຄໍາມີ

ພວກເຮົາຄົນລາວທຸກຄົນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະມາຮ່ວມໃຈກັນສະນັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃຫ້ເກີດຂິໍ້ນ

ເພີໍ່ອອານາຄົດ ຄົນລາວຈະໄດ້ຢູ່ດີກິນດີ ນີ້ຄີໍຫົນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການມີຄົນມາປະທ້ວງ ຂັດຂວາງ ເພາະຄົນພວກນີ້ມັນສີໍກສາ ຄົ້ນ

ຄ້ວາແລ້ວ ຖ້າລາວໄດ້ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ 7ເຂີໍ່ອນ ລາວຈະ ມີຄວາມສຸກ ມັນເລີຽສຽດສີ.  ນີ້ແຫລະ ຄີໍທີ່ໄປທີ່ມາຂອງບັນຫາ.

ລຸງຄໍາມີ! ເວລານີ້ ການສ້າງເຂີໍ່ອນວິທີໃໝ່ ທາງບໍລິສັດ ABB ຈະອອກມາໃຊ້ແລ້ວ ໂດຽຈະບໍ່ໄດ້ກັ້ນແມ່ນໍ້າຈັກໜ່ອຽເລີຽ ໃຊ້ກະແສ

ຄວາມແຮງໄຫລຂອງແມ່ນໍ້າ ພັດໂດຽກົງກັບໝາກປິ່ນຢູ່ທາງນອກ ແລ້ວໄປຫັນເຄີໍ່ອງປັ່ນໄຟທາງໃນ (ໃຕ້ນໍ້າ)

ຂ້ອຽໄດ້ອ່ານຂ່າວ ລັດຖະບານເຊັນສັນຍາ ກັບຜູ້ກໍ່ສ້າງ ຂ້ອຽເລີຽດີໃຈ ແລະຝາກຄວາມຫວັງໄປໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວໂລກວ່າ ຢ່າໄປພ້ອມໃຈ

ພວກຂັດຂວາງການສ້າງເຂີໍ່ອນ "ບໍ່ມີໃຜຈະມາຮັກລາວ ເທົ່າລາວຮັກລາວ" ໜ້າທີ່ຂອງຄົນລາວທຸກຄົນຄວນທີ່ຈະທໍາຄີໍ ໃຫ້ລາວພົ້ນ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກ.  ລຸງຮູ້ແລ້ວບໍ່ ພະມ້າ ປະກາດເປັນທາງການແລ້ວວ່າ ປີ 2015 ຄົນພະມ້າຈະໃຫ້ມີລາຽໄດ້ ສູງກວ່າ ວຽດ,ລາວ,

ຂະເໝນ. ເຫັນບໍ່ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນແທ້ ເຮົາໜ້າອາຽໂຕລີງ.  ເພາະພະມ້າຜູ້ຊາຽຍັງນຸ່ງສິ້ນຢູ່.

ຫລານ ລຸງຄໍາມີ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ເລີໍ່ອງນີ້ມັນຄີໍຄວາມຈິງ ລັດຖະບານ ພະມ້າໄດ້ຮັບການເຊີໍ້ອເຊີນໃຫ້ການສໍາພາດ ໃນຂະນະຢາມອັງກິດ

ວ່າ "ພະມ້າເຄີຽເປັນປະເທດ ນໍ້າເບີ 1 ຂອງໂລກ ໃນການສົ່ງເຂົ້າອອກທົ່ວໂລກ ລັດຖະບານພະມ້າຈະ

ັດທະນາທັງປະເທດແລະທັງຄົນພະມ້າໃຫ້ໄປຢີໍນຢູ່ແຖວໜ້າຂອງ ອາຊຽນ " ຈະໃຫ້ມີລາຽໄດ້ສູງກ່ວາ ວຽດ,

ລາວ,ຂະເໝນ ໄດ້ຟັງຂ່າວນີ້ແລ້ວ ລຸງຄໍາມີ ມີຄວາມເຫັນແນວໃດ..........................__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ລຸງ ຄໍາມີ ສະບາຽດີ

ມື້ນີ້ຫລານມາ ບາງກອກ ພັກຢູ່ໂຮງແຮມ "ພຣິນຊ" 3ມື້ ແລ້ວຈະໄປ ເກົາລີເໜືອ,

ຢາທີ່ເຈົ້າສັ່ງຫລານ ໄດ້ຝາກມາແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ຫລານໄດ້ແປເປັນ ພາສາລາວ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ຖືກເວລາ, ຫວັງວ່າ ບໍ່ກາຽ 3ອາທິດ ຫລານຂອງລຸງຈະຄ່ອຽໆມີອາການດີຂຶ້ນ ແລະຫລັງຈາກ 3ເດືອນ ຈະກາຽ

ເປັນຄົນທໍາມະດາ,  ມື້ອື່ນຫລານຈະມາເລົ່າຂ່າວຄາວໃຫ້ລຸງຟັງ ເພາະມີຂ່າວສໍາຄັນບາງຢ່າງໜ້າຟັງ.

ຈາກຫລານ ຂອງລຸງ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ລຸງຄໍາມີ ສະບາຽດີ

ຂ່າວທີ່ໜຶ່ງມື້ນີ້ກໍ່ຄື ນາຍົກຂະເໝນ ຮຸນເຊນ ໄດ້ຮັບຄໍາຍົກຍ້ອງວ່າ ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ສະຫລາດກວ່າ ໝູ່ໃນອິນດູຈີນ

ຍ້ອນລັດຖະປະຫານໃນໄທ ກໍາມະກອນຂະເໝນໃນໄທ 150ພັນຄົນກັບຂະເໝນ ຮຸນເຊນສົ່ງຄະນະໄປເຈລະຈາກັບ

ໄທແລ້ວໃຫ້ ກໍາມະກອນ 250ພັນຄົນ ກັບຄືນໄປທໍາງານໃນໄທຮຸນເຊນສັ່ງທາງການ ເຮັດໜັງສືຖືກຕ້ອງຕາມກົດ

ໝາຽໃຫ້ກໍາມະກອນໃຫ້ກັບໄປທໍາງານໃນໄທ ໂດຽເສັຽຄ່າທໍານຽມພຽງຜູ້ລະ 4ໂດລາ

"ເມື່ອກ່ອນນັ້ນຕ້ອງເສັຽຜູ້ລະ 200ໂດລາ" ຮຸນເຊນ ມີຫົວການຄ້າດີ ຮູ້ຈັກນໍາເງິນເຂົ້າປະເທດ ເຂົາຮູ້ຈັກຄວາມທຸກ

ຂອງຄົນຂະເໝນ ທີ່ທໍາງານຜິດກົດໝາຽໃນຕ່າງປະເທດ ຂ້ອຽນັ່ງຢູ່ຮ້ານອາຫານກັບກໍາມະກອນຂະເໝນ ໃນເວລາ

ພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງ ທີ່ພວກເຂົາທໍາງານໃກ້ໆ ໂຮງແຮມທີ່ຂ້ອຽພັກຢູ່  ເຂົາເວົ້າວ່າ ການກັບມາທໍາງານຂອງພວກເຂົາ

ເທື່ອນີ້ ມີຄວາມສຸກ ຫລັງຈາກເລີກງານພວກເຂົາຈະໄປໃສມາໃສ ຢ່າງເສລີ ບໍ່ລັບໆລີ້ໆ ເໝືອນແຕ່ກ່ອນ.

   ນີ້ຄືຂ່າວໃໝ່ ຂອງຮຸນເຊນ ຜູ້ນໍາທີ່ມີຕໍ່ຊາດຂະເໝນ

ລຸງອ່ານແລ້ວມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ຕໍ່ກໍາມະກອນລາວໃນໄທ  ລຸງສໍານຶກເຖິງສະໝອງຄວາມຄິດຂອງຜູ້ນໍາລາວ

ວ່າພວກເຂົາກໍາລັງຄິດ ທີ່ຈະຂຶ້ນຄ່າທໍານຽມເຮັດໜັງສືໃນການໄປທໍາງານຖືກກົດໝາຽໃນໄທແມ່ນບໍ່?

ຈາກຫລານຂອງລຸງ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຖ້າເປັນຈັ່ງຊັ້ນແທ້ ຫລັງຈາກເຂົາເຊົາເປັນນາຍົກຂະເໝນ ຕ້ອງໄປເຊີນເພີ່ນ

ມາເປັນນາຍົກລາວ  ຖ້າບໍ່ໄດ້ເປັນນາຍົກ ໃຫ້ທ່ານມາເປັນທີ່ປຶກສາກໍ່ຍັງດີ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຂ້ອຽຂໍຊົມເຊີຽ ຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ

         ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໂຊກດີໄດ້ເປັນ ໃຫ່ຍເປັນໂຕ

ຍ້ອນທ່ານ ຮຸນເຊນ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຍ້ອນຂ່າວນີ້ແຫລະ ຂ້ອຽຈຶ່ງໄປຢາມພະມ້າອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະເຫັນຜູ້ຊາຽ

ເຂົານຸ່ງສິ້ນຄືເຈົ້າວ່າແທ້, ແຕ່ຫົວຄິດຄົນພະມ້າ ບໍ່ໄດ້ລ້າຫລັງຄືເຈົ້າຄິດເດີ

ພາສາອັງກິດຄົນພະມ້າສ່ວນຫລາຽເວົ້າຊັດຟັງແຈ້ງ ບໍ່ຄືຄົນລາວບາງຄົນ

ຮູ້ພາສາອັ່ງກິດ ແລະພາສາໄທ ພຽງປູໆປາໆ ກໍ່ອອກມາຕິຄົນນັ້ນ ຄົນນີ້

ວ່າຂຽນຜິດໄວຍະກອນ ໄປຮຽນໃໝ່ແລ້ວຈຶ່ງກັບມາເດີ ບໍ່ສໍານຶກເລີຽວ່າ

ຄົນລາວໄປເວົ້າພາສາອັ່ງກິດທີ່ສະໜາມບິນຢູ່ປະເທດໄທ ຖືກຄົນໄທຫົວ

ຂັວນ. ສົມນໍາໜ້າ, ອວດຄວາມຮູ້, ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງ, ເວົ້ານອກເລື່ອງ.

ຄວາມເຫັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຕິຕຽນເພື່ອນລາວທຸກຄົນ ຄົນລາວທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດກໍ່ມີຫລາຽ ແຕ່ໄປ

ສະມັກງານມາຕັ້ງ 17ກະຊວງແລ້ວ ໄດ້ແຕ່ຄໍາຕອບວ່າ ໃຫ້ລໍຖ້າ ໆໆໆ ແຕ່ປີ2000 ຮອດດຽວນີ້ ໄດ້ຍິນ

ລາວຈົ່ມໃຫ້ຟັງແນວນັ້ນ ຂ້ອຽກໍ່ໄດ້ແຕ່ຕອບລາວວ່າ ໂຕຄືຈະກະສຽນກ່ອນ ຕາມເບິ່ງສະພາບ ເນາະ?__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard