Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: News about Xayaburi dam on TV3


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 36
Date:
News about Xayaburi dam on TV3
Permalink   

__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 36
Date:
Permalink   
__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 36
Date:
Permalink   
__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 500
Date:
Permalink   

And yet another dam. That was a big fish I saw. These dams are really affecting the local villagers. I do hope they are resettled well to compensate for the immense change of lifestyle.


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ສະບາຽດີ ລຸງຄໍາມີ

ພວກເຮົາຄົນລາວທຸກຄົນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະມາຮ່ວມໃຈກັນສະນັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃຫ້ເກີດຂິໍ້ນ

ເພີໍ່ອອານາຄົດ ຄົນລາວຈະໄດ້ຢູ່ດີກິນດີ ນີ້ຄີໍຫົນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການມີຄົນມາປະທ້ວງ ຂັດຂວາງ ເພາະຄົນພວກນີ້ມັນສີໍກສາ ຄົ້ນ

ຄ້ວາແລ້ວ ຖ້າລາວໄດ້ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ 7ເຂີໍ່ອນ ລາວຈະ ມີຄວາມສຸກ ມັນເລີຽສຽດສີ.  ນີ້ແຫລະ ຄີໍທີ່ໄປທີ່ມາຂອງບັນຫາ.

ລຸງຄໍາມີ! ເວລານີ້ ການສ້າງເຂີໍ່ອນວິທີໃໝ່ ທາງບໍລິສັດ ABB ຈະອອກມາໃຊ້ແລ້ວ ໂດຽຈະບໍ່ໄດ້ກັ້ນແມ່ນໍ້າຈັກໜ່ອຽເລີຽ ໃຊ້ກະແສ

ຄວາມແຮງໄຫລຂອງແມ່ນໍ້າ ພັດໂດຽກົງກັບໝາກປິ່ນຢູ່ທາງນອກ ແລ້ວໄປຫັນເຄີໍ່ອງປັ່ນໄຟທາງໃນ (ໃຕ້ນໍ້າ)

ຂ້ອຽໄດ້ອ່ານຂ່າວ ລັດຖະບານເຊັນສັນຍາ ກັບຜູ້ກໍ່ສ້າງ ຂ້ອຽເລີຽດີໃຈ ແລະຝາກຄວາມຫວັງໄປໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວໂລກວ່າ ຢ່າໄປພ້ອມໃຈ

ພວກຂັດຂວາງການສ້າງເຂີໍ່ອນ "ບໍ່ມີໃຜຈະມາຮັກລາວ ເທົ່າລາວຮັກລາວ" ໜ້າທີ່ຂອງຄົນລາວທຸກຄົນຄວນທີ່ຈະທໍາຄີໍ ໃຫ້ລາວພົ້ນ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກ.  ລຸງຮູ້ແລ້ວບໍ່ ພະມ້າ ປະກາດເປັນທາງການແລ້ວວ່າ ປີ 2015 ຄົນພະມ້າຈະໃຫ້ມີລາຽໄດ້ ສູງກວ່າ ວຽດ,ລາວ,

ຂະເໝນ. ເຫັນບໍ່ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນແທ້ ເຮົາໜ້າອາຽໂຕລີງ.  ເພາະພະມ້າຜູ້ຊາຽຍັງນຸ່ງສິ້ນຢູ່.

ຫລານ ລຸງຄໍາມີ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ລຸງ ຄໍາມີ ສະບາຽດີ

ມື້ນີ້ຫລານມາ ບາງກອກ ພັກຢູ່ໂຮງແຮມ "ພຣິນຊ" 3ມື້ ແລ້ວຈະໄປ ເກົາລີເໜືອ,

ຢາທີ່ເຈົ້າສັ່ງຫລານ ໄດ້ຝາກມາແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ຫລານໄດ້ແປເປັນ ພາສາລາວ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ຖືກເວລາ, ຫວັງວ່າ ບໍ່ກາຽ 3ອາທິດ ຫລານຂອງລຸງຈະຄ່ອຽໆມີອາການດີຂຶ້ນ ແລະຫລັງຈາກ 3ເດືອນ ຈະກາຽ

ເປັນຄົນທໍາມະດາ,  ມື້ອື່ນຫລານຈະມາເລົ່າຂ່າວຄາວໃຫ້ລຸງຟັງ ເພາະມີຂ່າວສໍາຄັນບາງຢ່າງໜ້າຟັງ.

ຈາກຫລານ ຂອງລຸງ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ລຸງຄໍາມີ ສະບາຽດີ

 ການຂັດຂວາງຂອງວຽດນາມ ໃນການສ້າງເຂື່ອນຂອງລາວຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມ

ສໍາພັນ ລາວ-ວຽດ ແຕກສະລາຽໃນບໍ່ຊ້າ.  ເຫດຜົນມີຢູ່ວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງ

ແລ້ວ ນໍ້າຂອງແຫ້ງແລ້ງບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການສ້າງເຂື່ອນ ຍ້ອນ "ໂລກຮ້ອນ" ຫລືໍ

"Global warming" ຢ່າເບິ່ງແຕ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນໍ້າທົ່ວໂລກ ແຫ້ງແລ້ງ ກັນ

ທັ້ງນັ້ນ. ຍ້ອນໂລກຮ້ອນ ຫິມະໃນຂົວໂລກໃຕ້ ແລະຂົວໂລກເໜືໍອ ເປືໍ່ອຽລະ

ລາຽ ນໍ້າທະເລຈະຍິ່ງຂຶໍ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນບັນດາແມ່ນໍ້າຕ່າງໆກໍ່ຈະແຫ້ງລົງ ຕາມ

ການເຊືໍ່ອມໂຊມຂອງໂລກ   ວຽດນາມອ້າງວ່າຍ້ອນສ້າງເຂືໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ

ນໍ້າທະເລຍິ່ງເຂົ້າມາ ພາກໃຕ້ວຽດນາມ ທໍາໃຫ້ມີການເສັຽຫາຽທີ່ດິນ ຜົນລະປູກ

ຢ່າງຫລວງຫລາຽ ມັນບໍ່ມູນຄວາມຈິງ. ທາງດ້ານພາກໃຕ້ປະເທດໄທ ບໍ່ໄດ້ມີການ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ນໍ້າຂອງ ເປັນຫັຽງນໍ້າທະເລຈຶ່ງຍິ່ງເຂົ້າມາຫລາຽກວ່າເມືໍ່ອກ່ອນ

ພວກເຮົາຄົນລາວ ຈົ່ງຕັ້ງໃຈຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.

  ທໍາມະຊາດປ່ຽນແປງໄປຕາມກາລະເວລາຂອງມັນ ຄວາມໂລບຂອງມະນຸດນັ້ນກໍ່

ຍິ່ງທະເຍີທະຍານ ແລະຂະຫຍັນຂັນແຂ່ງ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ນັກປະຕິວັດ ກາຽເປັນພໍ່ຄ້າ

ໜ້າເລືໍອດ ຫລືໍນາຽທືໍນຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶໍກຕົວ ນີ້ຄືໍສາຽເຫດການແຕກສະລາຽ ຂອງຄວາມ

ສໍາພັນໄດ້ງ່າຽໆ ເພາະເງິນຄືໍພະເຈົ້ານັ້ນເອງ.(ຖ້າລາວບໍ່ໄດ້ສ້າງເຂື່ອນຕາມຄວາມຫວັງ)

ລຸງຄໍາມີ ຢູ່ໃກ້ດົງສະຫົງ ມີຂ່າວຄືໍບໜ້າຈັ່ງໃດ ໃຫ້ລຸງສົ່ງມາໃຫ້ທາງໂມສກູ(ລັດເຊັຽ)ຮູ້

ນໍາແດ່.

ຈາກຫລານຂອງລຸງ

 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຜູ້ຂ້າເອງກໍ່ເຫັນຢູ່ ບັນດາແມ່ນໍ້າລໍາເຊໃນລາວແຕ່ເໜືໍອຮອດໃຕ້ ນັບເດືໍອນນັບປີ

ແຫ້ງລົງໆ ແມ່ນໍ້າທີ່ບໍ່ມີການສ້າງເຂືໍ່ອນກໍ່ຍັງແຫ້ງລົງ ຈະເອົາເຫດຜົນການສ້າງເຂືໍ່ອນ

ມາອ້າງ ພວກຂັດຂວາງການສ້າງເຂືໍ່ອນໄດ້ຍິນ ພວກເຂົາຄົງຈະຍິ້ມຢ່າງຊືໍ່ນໃຈແນ່ໆ

ທຸກໆປະເທດໃນໂລກຖືໍການສ້າງເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າ ເປັນສິ່ງສະອາດ ແລະປອດໄພ ຕົວຢ່າງ:

ປະເທດ ອີຕາລີ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າປະລະມານູ ເພາະມັນສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຽສູງ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ສຸພາສິດທີ່ຄົນລາວເຄີຽໄດ້ເວົ້າຕໍ່ກັນມາວ່າ: "ຟັງຄວາມໄທ ໄຟໄໝ້ບ້ານ" ນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່ບໍ່

ຫລືໍມັນເປັນອາດີດໄປແລ້ວ?__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard