Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Mekong dam projects will cost more in damages, says MRC report


Guru

Status: Offline
Posts: 2386
Date:
Mekong dam projects will cost more in damages, says MRC report
Permalink   


Mekong dam projects will cost more in damages, says MRC report
The Nation - Thailand's English news Thu, 01 Jul 2010 10:27 AM PDT
A recent report from the Mekong River Commission revealed that 12 dams in Lower Mekong River would cause serious problems for the two million people living downstream in LaosThailand and Cambodia.


__________________


animated-graphics247.gifAnonymous

Date:
Permalink   

but, What about Lao govt says

Lao dams don't impact Mekong River: Lao energy minister

Thai News Agency MCOT‎Jul 6, 2010‎
Minister of Energy and Mines Soulivong Daravong reported to the Thai parliamentary committee that Laos considered the impact on the Mekong River in its ...

Mr minister doesn't really know.. what is the impact??


__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 596
Date:
Permalink   

oy ! many years ago I saw a thai committy coming to examine the lao government project to encounter the land sliding in front of Lanexang Hotel saying that the project will affect the other side of the mekong river... oh ! god ! the flowing of the mekong will affect the left side of the mekong bank ... not the right side as we can see that a beach has been immerged , created naturally at the right side of the mekong where there is a curb at the sisattanak district ...see how cynic they are...like someone has posted a picture showing some thai people in a demonstration against namtheun II construction project, incited by the NGO that time but at last they are the very people who enjoy, who use power from Namtheun II dam... so... Go ! Laos ! Go !
No one loves laos like lao people. don't expect any good intention from thai goverment as we can see their action with Cambodia.

__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 596
Date:
Permalink   

Sorry, I'd like to say emerged instead of immerged, it was just the contrary.
Thanks !

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ຄົນລາວເຮົາຄວນຈະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກ່ວາດັ່ງທຸກວັນນີ້. ທັງນີ້ກໍ່ເພາະວ່າ

ຄົນລາວເຮົາອ່ອນແອ ການສິໍກສາຕໍ່ານັບແຕ່ລັດຖະບານລົງມາ ຖີໍກຊາດອີໍ່ນດູໝິ່ນ ວ່າຄົນລາວ

ບໍ່ມີສິດປະຊາທິປະໄຕ ບໍ່ສາມາດອອກຄວາມຄິດເຫັນ ບໍ່ມີສິດເດີນຂະບວນ ຍ້ອນດັ່ງນີ້ເອງ ອົງກອນ

ຕ່າງໆຈິໍ່ງເອົາຈິງເອົາຈັງ ມາລະດົມໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ຕາມລໍານໍ້າຂອງປະທ້ວງລາວ ໃນການສ້າງເຂີໍ່ອນໃນ

ໃສ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ເພາະເຂົາຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ ຖ້າລາວໄດ້ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງສໍາເລັດຕາມແຜນ ເວລາ

ນັ້ນຄົນລາວ ຈະເຫວີຽຄວາມສຸກໄດ້ຕາມຄວາມຝັນ ແລະຈະບໍ່ມີປະເທດໃດມາທຽບໄດ້.

ຂ້ອຽຄິດວ່າ: ລຸງຄໍາມີເອີຽ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວຄົນລາວຈະຕ້ອງຕີໍ່ນຂິໍ້ນມາ ປະທ້ວງໂຕ້ຕອບພວກທີ່

ຕໍ່ຕ້ານລາວ ເພາະກະແສການຕໍ່ຕ້ານລາວນັບມີໍ້ນັບຮຸ່ນແຮງຂິໍ້ນເລີໍ້ອຽໆ ເພາະມັນມີ ພວກອະຄະຕິ,

ສຽດສີ, ບັງບຽດ,ດູໝິ່ນຊາດລາວ.

  ລຸງຄໍາມີເດ ວ່າຈັ່ງໃດ ?  ຂ້ອຽຄິດວ່າ ຖ້າລັດຖະບານລາວຍັງອ່ອນແອ ບໍ່ຈັດຕັ້ງອົງກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ໂດຽສະເພາະຂິໍ້ນມາ ຢີໍນຢັນຂັນແຂງ ຕອບໂຕ້ກັບພວກທີ່ຕໍ່ຕ້ານລາວແລ້ວ ຄົນລາວ ຊາດລາວ ກໍ່ຈະ

ຖີໍກຊາດອີໍ່ນດູໝິ່ນ ດູແຄນ ຢູ່ຕະລອດໄປ. ເພາະແຜນການສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ຂອງລັດຖະ

ບານລາວມັນມາຖີໍກທາງແລ້ວ ນີ້ຄີໍຫົນທາງດຽວ ທີ່ຈະພາຊາດລາວໄດ້ໄປສູ່ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ມັ່ງມີຢ່າງ

ຢັ່ງຢີໍນ. ອາໃສແຕ່ບໍ່ແຮ່ ສັບພະຍາກອນ ທີ່ມີຢູ່ອີກບໍ່ດົນກໍ່ຈະສູນສິ້ນໄປແລ້ວ.

 ສຸດທ້າຽນີ້ ຂ້ອຽຂໍໃຫ້ຄົນລາວທຸກຄົນໃຫ້ຫັນມາເປັນຄົນລາວ ເລີໍອດລາວ ທຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ລາວແລະ

ນອກລາວ ລ້ວນແຕ່ເປັນລາວ ຢ່າໄປນິຍົມຊາດອີໍ່ນ ເກີດມາເປັນລາວ ຜີວິນຍານກໍ່ຍັງເປັນລາວ ບໍ່ມີ

ຊາດໃດຈະມາຮັກລາວ ເທົ່າລາວຮັກລາວ. ຂໍໃຫ້ລາວທຸກຄົນສະບາຽດີ.

   ຈາກຂ້ອຽ ຫລານລຸງຄໍາມີ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ສະບາຽດີ ລຸງຄໍາມີ

ພວກເຮົາຄົນລາວທຸກຄົນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະມາຮ່ວມໃຈກັນສະນັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃຫ້ເກີດຂິໍ້ນ

ເພີໍ່ອອານາຄົດ ຄົນລາວຈະໄດ້ຢູ່ດີກິນດີ ນີ້ຄີໍຫົນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການມີຄົນມາປະທ້ວງ ຂັດຂວາງ ເພາະຄົນພວກນີ້ມັນສີໍກສາ ຄົ້ນ

ຄ້ວາແລ້ວ ຖ້າລາວໄດ້ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ 7ເຂີໍ່ອນ ລາວຈະ ມີຄວາມສຸກ ມັນເລີຽສຽດສີ.  ນີ້ແຫລະ ຄີໍທີ່ໄປທີ່ມາຂອງບັນຫາ.

ລຸງຄໍາມີ! ເວລານີ້ ການສ້າງເຂີໍ່ອນວິທີໃໝ່ ທາງບໍລິສັດ ABB ຈະອອກມາໃຊ້ແລ້ວ ໂດຽຈະບໍ່ໄດ້ກັ້ນແມ່ນໍ້າຈັກໜ່ອຽເລີຽ ໃຊ້ກະແສ

ຄວາມແຮງໄຫລຂອງແມ່ນໍ້າ ພັດໂດຽກົງກັບໝາກປິ່ນຢູ່ທາງນອກ ແລ້ວໄປຫັນເຄີໍ່ອງປັ່ນໄຟທາງໃນ (ໃຕ້ນໍ້າ)

ຂ້ອຽໄດ້ອ່ານຂ່າວ ລັດຖະບານເຊັນສັນຍາ ກັບຜູ້ກໍ່ສ້າງ ຂ້ອຽເລີຽດີໃຈ ແລະຝາກຄວາມຫວັງໄປໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວໂລກວ່າ ຢ່າໄປພ້ອມໃຈ

ພວກຂັດຂວາງການສ້າງເຂີໍ່ອນ "ບໍ່ມີໃຜຈະມາຮັກລາວ ເທົ່າລາວຮັກລາວ" ໜ້າທີ່ຂອງຄົນລາວທຸກຄົນຄວນທີ່ຈະທໍາຄີໍ ໃຫ້ລາວພົ້ນ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກ.  ລຸງຮູ້ແລ້ວບໍ່ ພະມ້າ ປະກາດເປັນທາງການແລ້ວວ່າ ປີ 2015 ຄົນພະມ້າຈະໃຫ້ມີລາຽໄດ້ ສູງກວ່າ ວຽດ,ລາວ,

ຂະເໝນ. ເຫັນບໍ່ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນແທ້ ເຮົາໜ້າອາຽໂຕລີງ.  ເພາະພະມ້າຜູ້ຊາຽຍັງນຸ່ງສິ້ນຢູ່.

ຫລານ ລຸງຄໍາມີ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຍ້ອນຂ່າວນີ້ແຫລະ ຂ້ອຽຈຶ່ງໄປຢາມພະມ້າອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະເຫັນຜູ້ຊາຽ

ເຂົານຸ່ງສິ້ນຄືເຈົ້າວ່າແທ້, ແຕ່ຫົວຄິດຄົນພະມ້າ ບໍ່ໄດ້ລ້າຫລັງຄືເຈົ້າຄິດເດີ

ພາສາອັງກິດຄົນພະມ້າສ່ວນຫລາຽເວົ້າຊັດຟັງແຈ້ງ ບໍ່ຄືຄົນລາວບາງຄົນ

ຮູ້ພາສາອັ່ງກິດ ແລະພາສາໄທ ພຽງປູໆປາໆ ກໍ່ອອກມາຕິຄົນນັ້ນ ຄົນນີ້

ວ່າຂຽນຜິດໄວຍະກອນ ໄປຮຽນໃໝ່ແລ້ວຈຶ່ງກັບມາເດີ ບໍ່ສໍານຶກເລີຽວ່າ

ຄົນລາວໄປເວົ້າພາສາອັ່ງກິດທີ່ສະໜາມບິນຢູ່ປະເທດໄທ ຖືກຄົນໄທຫົວ

ຂັວນ. ສົມນໍາໜ້າ, ອວດຄວາມຮູ້, ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງ, ເວົ້ານອກເລື່ອງ.

ຄວາມເຫັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຕິຕຽນເພື່ອນລາວທຸກຄົນ ຄົນລາວທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດກໍ່ມີຫລາຽ ແຕ່ໄປ

ສະມັກງານມາຕັ້ງ 17ກະຊວງແລ້ວ ໄດ້ແຕ່ຄໍາຕອບວ່າ ໃຫ້ລໍຖ້າ ໆໆໆ ແຕ່ປີ2000 ຮອດດຽວນີ້ ໄດ້ຍິນ

ລາວຈົ່ມໃຫ້ຟັງແນວນັ້ນ ຂ້ອຽກໍ່ໄດ້ແຕ່ຕອບລາວວ່າ ໂຕຄືຈະກະສຽນກ່ອນ ຕາມເບິ່ງສະພາບ ເນາະ?__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard