Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Thailand accused Laos for breaking the Mekong river rules
Anonymous

Date:
Thailand accused Laos for breaking the Mekong river rules
Permalink   
Check out the video above, and what do you think ?


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ອັນວ່າໄທມັກເກາະຜິດເກາະພານກັບທຸກໆ ປະເທດທີ່
ມີສາຍແດນຕິດກັບໄທ ຢູ່ພາຽໃນປະເທດຂອງໄທເອງ
ກໍ່ຍັງເກາະຜິດກັນເອງເປັນກິດຈະວັດປະຈຳວັນnonono__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ໄທຍັງບໍ່ທັນມີການກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ  ຢ່າຟ້າວໄປຂູດຊາຍເລີຍ ບໍ່ໄດ້ຜິດກົດໝາຍແບບນີ້. ລາວມີແລ້ວກັນເຈື່ອນ
ແຕ່ເໜືອຮອດຫຼີ່ຜີແລ້ວ ບໍ່ຖືກຕ້ອງພີ່ນ້ອງເອີຍ ຖ້າລາວໄດ້ ແມ່ນ້ຳຂອງມັນຈະໄຫຼຂື້ນເໜືອແລາະບໍ່ລົງໄຕ້ ປ່ຽນທິດ
furiousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

What are the rules?

__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 370
Date:
Permalink   

i havnt looked at the rules yett but if i can recall everthing that belongs to mekong belongs to lao side

for example if drought came and low water level reveals islands those island belong to lao mekong belongs to lao everthing on thai side belong to thai

but the river and the bottom of the river belong to lao.

beside thai should not say ne thing before lao take the rest of lao land back.

but over all lao and thai should be good neighbors nothing but economic love.

i dont hate thai im just stating the rules.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:Check out the video above, and what do you think ?
 boo hoo! If we did its about time .
 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ທື່ປະເທດ Switzerland ເຂົາມີການສ້າງເຂືໍ່ອນໃສ່ແມ່ນໍ້າໂດຽບໍ່ມີ

ມົນຜິດແລະຜົນກະທົບຕໍ່ທໍາມະຊາດ ນໍ້າໄຫລວຽນ ປາຂຶໍ້ນລ່ອງໄດ້

ສະບາຽ ເຄືໍ່ອງປັ່ນໄຟຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ ແມ່ນໍ້າຖືໍກກັ້ນສູງບໍ່ເຖິງ 10 ແມັດ.

ຂ້ອຽຄິດວ່າລັດຖະບານລາວຄວນຈະໄປຢາມຊົມເຂືໍ່ອນໃນປະເທດ

ນື້ຫລືໍໜ້າຈະເຊີນ ນັກອອກແບບການສ້າງເຂືໍ່ອນປະເທດນື້ ມາຊີ້

ແຈງໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ ວິທີການສ້າງເຂືໍ່ອນແບບສະອາດ.

Dr.Widmer

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ສະບາຽດີ Dr.Widmer ທ່ານຂຽນພາສາລາວໄດ້ທີ່ສຸດ ທ່ານໄປຮຽນພາສາລາວມາແຕ່ໃສ? ຂ້ອຽເຂົ້າ

ໃຈວ່າ ທ່ານເປັນຄົນຕາວັນຕົກ "ຝະລັ່ງ " ເວລານື້ທ່ານຢູ່ໃສ, ເຮັດວຽກຫຽັງ? ເປັນຫຽັງທ່ານຈິໍ່ງຮູ້

ຈັກປະເທດລາວ ຫລືໍທ່ານມີເມັຽລາວ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານມີເມັຽໄທ ? ຫລືໍທ່ານເປັນ ອາຈານ ສິນໄຊ

ຊາວສະວິສ ເປັນຄຸນພໍ່ ໄປໆມາໆ ສອນສາດສາໜານັ້ນບໍ່? ຂ້ອຽເຄີຽຊືໍ້ ປຶໍ້ມປະຫວັດສາດລາວນໍາທ່ານ

2ຫົວ ແລ້ວທ່ານແຖມປຶໍ້ມຕະລົກໃຫ້ ຂ້ອຽອີກ1ຫົວ."ຖ້າບໍ່ແມ່ນ ກໍ່ຂໍໂທດ"

ເອົາລະ Dr.Widmer ຂ້ອຽຂໍໃຫ້ທ່ານ ພະຍາຍາມເຂົ້າເວບນື້ ມາອ່ານ ມາຊົມ ຄວາມກ້າວໜ້າແລະ

ກ້າວຫລັງ ຂອງຄົນລາວ. 

ຂໍຂອບໃຈ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ຄົນລາວເຮົາຄວນຈະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກ່ວາດັ່ງທຸກວັນນີ້. ທັງນີ້ກໍ່ເພາະວ່າ

ຄົນລາວເຮົາອ່ອນແອ ການສິໍກສາຕໍ່ານັບແຕ່ລັດຖະບານລົງມາ ຖີໍກຊາດອີໍ່ນດູໝິ່ນ ວ່າຄົນລາວ

ບໍ່ມີສິດປະຊາທິປະໄຕ ບໍ່ສາມາດອອກຄວາມຄິດເຫັນ ບໍ່ມີສິດເດີນຂະບວນ ຍ້ອນດັ່ງນີ້ເອງ ອົງກອນ

ຕ່າງໆຈິໍ່ງເອົາຈິງເອົາຈັງ ມາລະດົມໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ຕາມລໍານໍ້າຂອງປະທ້ວງລາວ ໃນການສ້າງເຂີໍ່ອນໃນ

ໃສ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ເພາະເຂົາຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ ຖ້າລາວໄດ້ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງສໍາເລັດຕາມແຜນ ເວລາ

ນັ້ນຄົນລາວ ຈະເຫວີຽຄວາມສຸກໄດ້ຕາມຄວາມຝັນ ແລະຈະບໍ່ມີປະເທດໃດມາທຽບໄດ້.

ຂ້ອຽຄິດວ່າ: ລຸງຄໍາມີເອີຽ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວຄົນລາວຈະຕ້ອງຕີໍ່ນຂິໍ້ນມາ ປະທ້ວງໂຕ້ຕອບພວກທີ່

ຕໍ່ຕ້ານລາວ ເພາະກະແສການຕໍ່ຕ້ານລາວນັບມີໍ້ນັບຮຸ່ນແຮງຂິໍ້ນເລີໍ້ອຽໆ ເພາະມັນມີ ພວກອະຄະຕິ,

ສຽດສີ, ບັງບຽດ,ດູໝິ່ນຊາດລາວ.

  ລຸງຄໍາມີເດ ວ່າຈັ່ງໃດ ?  ຂ້ອຽຄິດວ່າ ຖ້າລັດຖະບານລາວຍັງອ່ອນແອ ບໍ່ຈັດຕັ້ງອົງກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ໂດຽສະເພາະຂິໍ້ນມາ ຢີໍນຢັນຂັນແຂງ ຕອບໂຕ້ກັບພວກທີ່ຕໍ່ຕ້ານລາວແລ້ວ ຄົນລາວ ຊາດລາວ ກໍ່ຈະ

ຖີໍກຊາດອີໍ່ນດູໝິ່ນ ດູແຄນ ຢູ່ຕະລອດໄປ. ເພາະແຜນການສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ຂອງລັດຖະ

ບານລາວມັນມາຖີໍກທາງແລ້ວ ນີ້ຄີໍຫົນທາງດຽວ ທີ່ຈະພາຊາດລາວໄດ້ໄປສູ່ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ມັ່ງມີຢ່າງ

ຢັ່ງຢີໍນ. ອາໃສແຕ່ບໍ່ແຮ່ ສັບພະຍາກອນ ທີ່ມີຢູ່ອີກບໍ່ດົນກໍ່ຈະສູນສິ້ນໄປແລ້ວ.

 ສຸດທ້າຽນີ້ ຂ້ອຽຂໍໃຫ້ຄົນລາວທຸກຄົນໃຫ້ຫັນມາເປັນຄົນລາວ ເລີໍອດລາວ ທຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ລາວແລະ

ນອກລາວ ລ້ວນແຕ່ເປັນລາວ ຢ່າໄປນິຍົມຊາດອີໍ່ນ ເກີດມາເປັນລາວ ຜີວິນຍານກໍ່ຍັງເປັນລາວ ບໍ່ມີ

ຊາດໃດຈະມາຮັກລາວ ເທົ່າລາວຮັກລາວ. ຂໍໃຫ້ລາວທຸກຄົນສະບາຽດີ.

   ຈາກຂ້ອຽ ຫລານລຸງຄໍາມີ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard